Verslag bijeenkomst inrichtingsplan Cascadepark Zuid van 29 juni 2020

Hoe groot wordt het paviljoen met kleinschalige horeca?

Het paviljoen heeft een oppervlakte van 100-150 vierkante meter, dit is voor ongeveer 30 personen. Je kunt er een broodje halen, kopje koffie of thee drinken, lunchen of je verjaardag vieren. 

Op de playground is overlast in de avond en nacht door illegale trainingen. Wordt hierover nagedacht? Komen er afspraken wat wel en niet mag en openings- en sluitingstijden?

De gemeente heeft bewust gekozen geen verlichting te plaatsen. Momenteel is het langer licht waardoor mensen langer vrij kunnen sporten. Het is bijna niet handhaafbaar. De gemeente gaat borden plaatsen met daarop tijden wanneer er gebruik mag worden gemaakt van de playground met daarbij een aantal ”spelregels” (heb respect voor elkaar, hou rekening met de buurt, etc). Het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op het gedrag. Gemeente gaat het gesprek aan met gebruikers (sportbedrijven. sportscholen, personal trainers e.d.) om te vragen of zij rekening willen houden met de buurt, doe het anders dan het nu gaat.

Aan het einde van het Achillesveld is afvalverzorging op een behoorlijke afstand van de woning. Blijft dit zo?

De gemeente voldoet aan de normen. Er is aan beide kanten (Playground en Klokhuis) daarom gekozen om de afvalcontainers zoveel mogelijk in het midden van de bebouwing te plaatsen.

Zijn de containers berekend op het aantal bewoners en worden het gesloten containers?

Er komen ondergrondse containers zoals elders in Poort. Afvaltoerisme is in Almere een probleem. Vanuit de afdeling reiniging zijn ze bezig om het onder controle te krijgen.
Gemeente voldoet aan de normen die hiervoor gelden. Er is nog niet nagedacht over een pasjessysteem, als dit wordt ingevoerd moet dit over de gehele gemeente gebeuren. 

De trimberg is hoog is dit niet gevaarlijk voor kinderen?

De heuvel is nu 4 meter hoog met een bouwhek er omheen. De heuvel moet inklinken en zal uiteindelijk 2 meter hoog worden. Tussen de heuvel en het fietspad zit 6 meter. Het is de bedoeling om het autoverkeer stop te zetten, maar de palen worden af en toe weggehaald en de gemeente moet ze dan weer teug plaatsen. De hulpdiensten moeten er wel doorheen kunnen. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk verkeer in het park komt en hierbij zijn de fysieke barricades om te helpen.

Wat gebeurt er aan bewegwijzering en borden qua verkeer?

Het wordt een doodlopende weg met bestemmingsverkeer naar de Achillesvelden en het Klokhuis.

Windmolen Tiny Church is bestemmingsvast ? Of is een andere locatie te overwegen?

Deze plek is aangewezen in verband met de goede windrichting. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat er weinig geluidsoverlast (maximaal 3 decibel) vanaf komt, het is een soort wokkel. De wokkel wordt 7 meter hoog (even hoog als het hoogste punt van de Tiny Church. Elders in de buurt mocht er geen windmolen vrij gerealiseerd worden, moest aan de woning vast zitten. Omdat de Tiny church met de zon meedraait / beweegt kan er geen windmolen aan het gebouw zelf bevestigd worden en is het akkoord dat de windwokkel vrijstaand geplaatst.

Wat gebeurt er met de Abri? Jongeren veroorzaken hier overlast. Wordt die verwijderd?

Abri’s worden geplaatst om jongeren uit het zicht te houden. Het advies is om overlast te melden bij de politie. De politie rijdt niet op elke melding, maar hoe meer meldingen er komen des te beter. Dan kunnen de jongerenwerkers ermee aan de slag. In Nederland is er gedoogbeleid qua softdrugs. Als je de Abri weghaalt haal je het probleem niet weg maar je verplaatst het.  De gemeente gaat kijken of er een andere plek is binnen het gebied om de Abri neer te zetten, maar dat zal wel in dit deel van het Cascadepark zijn. Jongeren hebben recht op een plek binnen het park. De wijkagent is op de hoogte van de situatie en neemt deze mee in zijn looproute.

Komt er meer verlichting? Op sommige plekken bijvoorbeeld het talud is de verlichting beperkt. Komt er verlichting op de kruising Achillesstraat en Dettifosstraat?

In het huidige plan zit geen extra verlichting. De gemeente zal een rondje maken in het donker om te kijken hoe het met de verlichting is gesteld. Hoe meer verlichting je hebt des temeer  jongeren je aantrekt. De kruising zal de gemeente bekijken.

Tekening paars geblokte lijn op de tekening wat is dat?

Dat is het hardlooppad van één meter.

Hoe breed wordt de rijweg voor de auto’s richting de appartementen?

Dit zal 3 meter zijn. Het is bestemd voor lokaal verkeer. Je kunt uitwijken via het gele grind. Hopelijk haalt dit de snelheid eruit..

Achillesstraat wordt heel hard gereden, wat zijn plannen mbt Achillesstraat?

In heel Almere Poort heeft men te maken met hard rijdende auto’s op de dreven en andere wegen. De ribbels in de weg zouden de snelheid eruit moeten halen. Er is voor de verkeersveiligheid een apart fietspad aangelegd. Aan asociaal rijgedrag kan de gemeente niets doen. Fysiek heeft de gemeente van alles gedaan en het moet goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten. Gemeente kan de politie vragen om radarcontrole te doen.

De gemeente zal kijken met de verkeerskundige naar de drempel bij de Dettifosstraat, daar gaat men met hoge snelheid overheen. Navraag bij de verkeerskundige blijkt dat er al diverse verkeersafremmende maatregelen aanwezig zijn, het merendeel van het autoverkeer houdt zich hier aan de snelheid.

Powerhil waarom kan die niet verder naar achter toe?

Dan kom je in de route van het natuurlijk spelen terecht en zit het te dicht op elkaar. De afstand tot het appartement is voldoende. Deze wordt 4 meter hoog met een bomenrij ertussen. De invulling van het noordelijke deel wordt later met die bewoners afgestemd.

Wanneer wordt er begonnen met de aanleg?

Ondanks dat veld 7 nog aangelegd moet worden wil de gemeente intern het verder uitwerken en uitzetten om het vervolgens te laten aanbesteden. Hopelijk kan er in 2021 gestart worden met bouwen.

Komen er toestellen voor krachttraining?

Deze opzet komt uit een participatie traject van 2018 met sporters. Bij de topsporthal is de intentie om deze voorzieningen te maken.

Hoe staat het met bezwaarschriften die zijn ingediend inzake de Powerhill en Powerwall?

Voor de Powerwall heeft de gemeente de vergunning ingetrokken daarmee is het bezwaar formeel ongegrond verklaard. Als er opnieuw een vergunning wordt aangevraagd kunnen bewoners daar officieel een bezwaarschrift voor indienen. Het park is er om te sporten en actief te zijn en sommige elementen liggen er al jaren. De Powerwall past binnen het park als ‘gebruikspark’

Waar is binnen het park het recreatieve gedeelte voor bijvoorbeeld wandelen en zitten?

Dit zit er volledig in alleen wat onderbelicht in deze presentatie. Er worden bankjes geplaatst, er zijn wandelpaden voor hardlopers en wandelaars, er worden fruitbomen geplant en het paviljoen komt er waar je lekker kunt zitten en iets drinken.

Waar zijn de thematuinen gebleven?

Het idee van de rozentuin is helaas mislukt omdat er geen animo was om dit met elkaar te onderhouden. Op deze plek komen nu fruitbomen die behoeven minder onderhoud en er kan gemaaid worden.  Er zijn initiatieven geweest maar die hebben het niet gered. Op de tekening ontbreken nog wat fruitbomen, deze zullen nog worden toegevoegd.

Kan er een spiegel komen voor automobilisten zodat ze het fietsverkeerkunnen zien aan komen die op het Orispad fietsen en dan voornamelijk voor de richting Achillesstraat naar Duitslandstraat voor het bruggetje?

Dit zal de gemeente meenemen in de uitwerking.

Kan er niet iemand structureel handhaven bij de playground

De sportcoach loopt in het rond. Het is openbaar terrein deze kan niet geopend en gesloten worden door de gemeente.

Hoe zit het met de dierenweide?

De dierenweide is nog ingetekend en de intentie van de gemeente is er nog steeds om deze mogelijk te maken. Maar de gemeente is geen initiatiefnemer. Met de initiatiefnemer die er eerder was, is de gemeente er niet uitkomen. Het moet wel mogelijk zijn met vrijwilligers.

Komt het trekvlot er nog achter Villa Cascade naar de archeologische vindplaats?

De gemeente gaat na wat de stand van zaken is.

Powerhil is niet vergunningsplichting maar hoe kunnen bewoners hier iets aan doen als ze het er niet meer eens zijn?

Bewoners kunnen dit van de email kenbaar maken bij Sandra Brunekreef (projectassistent). Haar gegevens staan in de brief die iedereen huis aan huis heeft ontvangen en in het mailverkeer rondom deze avond. De gemeente gaat inventariseren hoeveel reacties er binnen komen en zal dan intern bespreken wat ze hiermee gaan doen. Daarna volgt er een terugkoppeling hierop vanuit de gemeente.

Vragen die deze avond niet zijn beantwoord vanuit de chat

Komen er ook afvalbakken bij de speeltuin? Met een verhoging van het gebruik van het park; wordt met vergelijkbare mate het leegmaken van prullenbakken verhoogd?

Het beleid is om geen hier geen afvalbakken te plaatsen, omdat de ervaring is dat dit juist vuil ‘aantrekt’, dan zwerf afval naast de afvalbakken.. Wel worden er ondergrondse afvalbakken geplaats bij de appartementencomplexen. Hier kan men ook afval van de speeltuin naar toe brengen

Wanneer gaat Maxi SRV gedrocht weg bij de Tiny church?

De SRV-wagen wordt gebruikt als “bouwkeet”, nadat de Tiny Church gereed is wordt de SRV wagen daar weggehaald.

Kan er op de Powerhill ook skateboards gebruikt gaan worden?

Nee, deze wordt hier niet voor ingericht.

Komt het definitieve plan nog in inspraak?

Deze digitale bijeenkomst en eerdere “Poortavonden” zijn de plannen al gepresenteerd en zijn n.a.v. opmerkingen de plannen ingevuld en bijgesteld. Zie hieronder tevens de wijzigingen n.a.v. de digitale bijeenkomst. Dit plandeel bij de playground en het Klokhuis zullen we ter informatie toesturen en publiceren.

Het valt mij op dat de gerealiseerde voetbalcourt door een voetbalschool wordt opgeëist (zaterdag en zondagochtend) ? Is dit in overleg met de gemeente?

Het sportbedrijf van de gemeente is hiervan op de hoogte. Als gemeente willen we dat de voetbalcourt gebruikt wordt Dit kan door bewoners maar ook door organisaties, steeds in onderlinge afstemming zodat een ieder er (wisselend) gebruik van kan maken. De gemeente monitort het gebruik van de playground.

De pomp van het natuurlijk spelen speeltuin is al een jaar of 3 kapot. Heb al paar keer bericht gestuurd naar de gemeente maar heeft helaas niet geholpen. Kan daar eens naar gekeken worden?

Wordt doorgegeven.

De onderdoorgang van het spoor wordt deze dan ook aangepast voor alleen fietsverkeer?

De onderdoorgang zelf niet, daar dit tevens voor noodgevallen gebruikt moet kunnen worden. Wel zal de toegang zodanig ingericht worden dat als al het bouwverkeer niet meer in dat deel van het Cascadepark hoeft te komen, dit voor gemotoriseerd verkeer niet meer toegankelijk is. Onze voorkeur is daarbij dit middels verkeersborden te doen.

Alle sportactiviteiten trekken veel parkeerbehoefte aan wordt in deze plannen hier aandacht aan besteed?

Er worden bij de appartementencomplexen bezoekersparkeerplaatsen aangelegd voor zowel bezoek van het park als bezoek aan appartementen.