Cascadepark

Cascadepark, het stadspark van Almere Poort

Cascadepark is bedoeld en ontworpen als een gebruikspark met allerlei voorzieningen in een doorlopend parklandschap. Van speel - en sportvoorzieningen tot woningen en van educatie en voorlichting over duurzaamheid tot kleinschalige voorzieningen als een kinderdagverblijf en horeca.

Kamers in het Cascadepark

Het park biedt ruimte voor allerlei voorzieningen in kamers. Deze kamers bieden letterlijk de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de playground en een natuurlijke speeltuin. We zijn nog in gesprek met een aantal initiatiefnemers waaronder een dierenweide en een horecavestiging, maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe initiatieven.

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere (woon)bebouwing.

Naar boven

Inrichtingsplan zuidelijke plandeel Cascadepark

Het gaat hier om het zuidelijk deel van het inrichtingsplan van het Cascadepark. Het totale Cascadepark is 25 hectare groot; dit deel is 18 hectare groot. Het inrichtingsplan ligt tussen de spoorlijn en loopt tot ongeveer 75 meter van de buitenschoolse opvang, bij de busbaan.

Veel van het inrichtingsplan is al gerealiseerd in de loop van jaren. In het voorliggende inrichtingsplan zijn de volgende onderdelen uitgewerkt om definitief te maken. Enkele onderdelen zijn verplaatst en er komen enkele nieuwe zaken:

 • Het sportelement de Powerwall is richting de boomgaard/ Achillesstraat verplaatst.
 • De “abri” voor de jeugd gaat ook richting de boomgaard.
 • Het sportelement Powerhill komt ten noorden van het bestaande Klokhuis te liggen, met de helling naar het Europakwartier.
 • Bij de Tiny Church komt een windwokkel voor het opwekken van elektriciteit voor de Tiny Church.
 • Bij de appartementen complexen en woningen komen openbare parkeerplaatsen met lantaarnpalen
 • Over het bestaande asfalt komt een nieuwe laag asfalt. De kleur geel duidt aan welk deel voor fietsers en voetgangers is. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit het park.
 • Tussen de achillesstraat en de Playground komt een klein horeca paviljoen.
 • Op diverse plekken in het Cascadepark zullen we fietsenrekken plaatsten.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een mondelingen toelichting, neem contact op Sandra Brunekreef telefoonnummer 14036 of per email sbbrunekreef@almere.nl (projectassistent gebiedsontwikkeling).

 

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.

Naar boven

Wijziging ontwikkelingsplan

Op 17 september 2020 heeft de raad het gewijzigde ontwikkelingsplan van het Cascadepark vastgesteld. De wijziging maakt het mogelijk, om het met de omwonenden gewijzigde ontwerp, te gaan realiseren. 

Besluit

 1. Kennis te nemen van het met omwonenden doorlopen participatieproces om in co-creatie 150 appartementen te ontwerpen voor Cascadepark West en de uitkomsten van dit participatieproces.
 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van het Ontwikkelingsplan Cascadepark West 2007 die voortkomen uit het doorlopen participatietraject:
  1. '1 appartemententoren van 60 meter hoog' te wijzigen in '2 appartemententorens van elk 30 meter hoog voor in totaal 114 appartementen'.
  2. Parkeren bij deze torens te wijzigen van 'ondergronds' naar 'geïntegreerd in een groene setting als onderdeel van het Cascadepark waarbij auto's uit het zicht zijn'.
  3. '7 urban watervilla's van elk 10 appartementen' te wijzigen in '2 appartementengebouwen van elk 18 appartementen die als 2 poortgebouwen ontworpen dienen te worden langs de busbaan en aan het water'.

Binnen deze kaders en de twee moties moeten de plannen uitgewerkt gaan worden.

Wijziging bestemmingsplan

Deze wijziging van het ontwikkelingsplan is tevens vertaald in het bestemmingsplan. Middels een ‘Veegplan’ voor meerdere bestemmingsplannen is dat geregeld. Dit ‘veegplan’ ligt thans ter inzage. Via Ruimtelijkeplannen, planzoeken en dan inzoomen op de locatie en de locatie in het Cascadepark aanklikken en daarna  wordt het bestemmingsplan zichtbaar. De maximaal te realiseren aantal woningen binnen het totale Cascadepark (ook dus rond het Klokhuis en de Playground) is verlaagd van 300 naar 275.

Artikel 11 Groen-Recreatie

lid 11.1 onder k. wordt als volgt gewijzigd:

het maximaal toegestane aantal woningen genoemd in 11.1 onder i. en j. bedraagt 275.

De verbeelding van artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het Cascadepark wordt de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen-2' teruggebracht naar twee kleinere vlakken die grenzen aan de zuidzijde van de Odysseestraat en aan de noordzijde van de Iliasstraat, en wordt het 'maximum bebouwingspercentage' uit de Maatvoering verwijderd.
 2. In het Cascadepark wordt in de Maatvoering van de Functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen-1' de maximum bouwhoogte wordt teruggebracht van 60 meter naar 30 meter en het maximum bebouwingspercentage gewijzigd van 15% naar 50%.

Wijziging van artikel 11 is afhankelijk van het raadsbesluit ten aanzien van het ontwikkelingsplan Cascadepark.

Ben je het hier niet mee eens, je kunt een zienswijze indienen tegen het 'veegplan'

Voortgang

We zijn nu een tender (soort aanbesteding) voor de selectie van ontwikkelaars voor de twee poortgebouwen aan het voorbereiden.
De selectie voor een ontwikkelaar voor de twee torens van 30 meter hoog volgt daarna. De ontwikkelaars moeten elk ook een plan ontwerpen  voor het ‘uit het zicht’ parkeren van auto’s. Hoe we u en andere omwonenden gaan betrekken bij de keuze van een ontwikkelaar met een ontwerp gaan we uitwerken. Dit willen we digitaal gaan doen gezien Corona  en de beperkingen die dit met zich meebrengt met betrekking tot fysieke bijeenkomsten. De verwachting is dat rond december 2020 / januari 2021 we schetsontwerpen en aanbiedingen van ontwikkelaars hebben. We zijn daarbij gebonden aan termijnen die voor een dergelijke selectie gelden.