Pampushout

Het op de luchtfoto aangegeven populierenbos ‘Pampushout’ wordt een stadsbos. Aan de zuidkant grenst het bos aan de ‘Pampushoutstrook’. In de toekomst komt ten noorden van het stadsbos Pampushout de woonwijk Almere Pampus, met enkele duizenden woningen. De gemeente en Het Flevolandschap willen, vooruitlopend op de woningbouwplannen, het populierenbos veranderen in een stadsbos. Bewoners van Almere Poort moeten daarbij het stadsbos beter in en uit kunnen komen over nieuwe wandel- en fietspaden. Ook komen er nieuwe bomen, zodat een gevarieerd bos ontstaat.

Woningen in Pampushoutstrook

Sinds de eerste planvorming voor Almere Poort is in het Pampushout een strook voor wonen in het bos gepland; een overgangsgebied tussen de bestaande woonwijken en dat nieuwe stadsbos. Dit is de strook tussen de Godendreef en het Van Wagtendonkpad, de Brikweg en de dijk langs het IJmeer Wagtendonkpad (zie luchtfoto en kaart). In het bestemmingsplan van de gemeente is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid met voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders de bestemming mag veranderen van bos naar wonen, als de plannen aan deze voorwaarden voldoen. De plannen voor deze strook - Pampushout 1-3 - zijn onderdeel van de landelijke woningbouwafspraken en het Almeerse programma voor woningbouw en gaan niet over de rest van Pampushout.

Reacties op het bestemmingsplan

In 2018 zijn de reacties van de omwonenden en andere belangstellenden en belanghebbenden op de woningbouw in de strook Pampushout in het ontwerpbestemmingsplan verzameld. Toen zijn de volgende punten genoemd:

 • Zorgen over uitzicht groenstrook vanuit rand Poort
 • Vragen over aantallen woningen
 • Vragen over stadsbos in algemeen – wat gebeurt er en hoe wordt hierop aangesloten
 • Interesse om er te gaan wonen
 • Relatie met het Cascadepark
 • Interesse in meedenken over landschapsstructuur
 • Begrip voor wonen, maar aantal is nog wel een aandachtspunt. Iedereen gaf aan boswonen (ruime kavels) wel te zien zitten, maar hoogbouw absoluut niet.

Wat er met de reacties gedaan is

De gemeenteraad heeft daarom de volgende voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Het gaat om onder andere:

 • Niet meer dan 850 woningen. 
 • Robuuste groene randen langs de Godendreef
 • Niet meer dan 10% van het gebied is voor gestapelde bouw, zoals appartementen. De overige woningen moeten eengezinswoningen zijn.
 • Beperken van hoogbouw (tot 3% van het gebied is tot 80 meter hoog en tot 5% van het gebied is tot 30 meter hoog). 
 • De helft van het wijzigingsgebied moet bos blijven. 
 • De provincie moet akkoord gaan met het compenseren van bos en natuur. 

Uitwerken van de plannen

De gemeente wil nu beginnen met het uitwerken van de woningbouwplannen voor de strook Pampushout. Daarom vragen we de gemeenteraad om een projectopdracht vast te stellen. Daarin staan de uitgangspunten voor het uitwerken van de plannen. Deze uitgangspunten komen uit eerdere besluiten van de gemeenteraad, zoals het bestemmingsplan (onder andere de hierboven genoemde voorwaarden voor bebouwing) en het woonbeleid. Omdat dit in het woonprogramma van de gemeente staat, is het uitgangspunt dat er 850 woningen komen. Ook staan er onderwerpen en ideeën in de projectopdracht die nog verder moeten worden onderzocht. Veel van deze onderzoekspunten gaan over duurzame gebiedsontwikkeling en mogelijkheden om bij te dragen aan ecologie en biodiversiteit. Het centrale thema van de ontwikkeling is ‘Bouwen met de natuur’.

Jij kunt betrokken zijn

We gaan graag met je in gesprek. Bij akkoord van de raad staan de uitgangspunten in de projectopdracht vast, maar zijn er nog meerdere indelingen mogelijk. Voordat we hiervoor enkele varianten opstellen, willen we graag bij jou en andere belanghebbenden wensen en ideeën ophalen en je informeren over het proces. We verwachten dat we belanghebbenden hiervoor in februari 2022 kunnen uitnodigen. De opgehaalde wensen en ideeën gebruiken we bij het opstellen van de varianten. Daarna kunnen belanghebbenden reageren op de varianten. De varianten en de reacties daarop leggen we aan de raad voor. De raad besluit dan welke variant voor bebouwing verder uitgewerkt en gerealiseerd wordt.

Hoe kun je meedenken?

We vinden het fijn als je meedenkt over de woningbouwplannen in de bosstrook, bij het inrichten van delen van het bos en het behoud van een groen aanzicht vanaf de Godendreef.

Wil je meedenken? Laat dan hieronder je e-mailadres en naam achter. Je krijgt dan een e-mail met een uitnodiging als bekend is wanneer en waar we een bijeenkomst organiseren.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden

Mijn gegevens