Achillesstraat

21 november 2017

Sinds de openstelling van de Achillesstraat in het Cascadepark wordt de Achillesstraat en de Duitslandstraat door de gebruikers als onveilig ervaren. Het was geruime tijd een bouwweg. Daarnaast werd de straat steeds drukker met fietsverkeer en autoverkeer. Dit leidde met name in de ochtendspits tot onveilige situaties.  De gemeente heeft in november 2016 toegezegd dat er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd op de route Achillesstraat - Duitslandstraat. Om de veiligheid op korte termijn te verbeteren, zijn begin 2017 een aantal tijdelijke maatregelen uitgevoerd.

De afgelopen periode heeft er een ontwerpproces plaatsgevonden waarbij de omgeving nadrukkelijk heeft meegewerkt aan het ontwerp voor de inpassing van het fietspad. Tijdens de informatieavond van 18 april 2017 hebben wij de aanwezigen gevraagd zitting te nemen in de werkgroep om samen met de gemeente te komen tot een ontwerp. In totaal hebben 13 bewoners zich aangemeld voor de werkgroep. Met de werkgroep zijn in totaal 3 werksessies georganiseerd. In de laatste sessie zijn wij gekomen tot een gezamenlijk ontwerp.

Gekozen oplossing

Het vrijliggend fietspad start vanaf de Achillesstraat bij de kruising met de Neptunussingel en gaat door het Cascadepark langs de Duitslandstraat tot aan de kruising met de Europalaan. In de Achillesstraat wordt het fietspad langs de bestaande greppel aangelegd. De bestaande greppel zal worden aangepast maar behoudt wel zijn functie. Voor het kruisen van de watergang ten noorden van het Cascadepark wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd naast de bestaande brug. In het Cascadepark loopt het vrijliggend fietspad door tot aan de bestaande brug ten zuiden van het Cascadepark. Naast de bestaande brug is onvoldoende ruimte beschikbaar voor een aparte fietsbrug. Voor het doorzetten van het vrijliggend fietspad wordt de bestaande brug verbreed. In de Duitslandstraat komt het fietspad in de groenstrook ten oosten van de rijbaan. De oostelijke groenstrook komt hiermee te vervallen. Om voldoende ruimte te krijgen, wordt de rijbaan versmald en worden de langsparkeerstroken naar de versmalde rijbaan opgeschoven.

Het kruispunt Europalaan - Duitslandstraat wordt aangepast, zodat een toekomst vaste en verkeersveilige situatie wordt gerealiseerd, die de verkeersveiligheid en de doorstroming bevordert.

Binnenkort informatieavond

Als afsluiting van het ontwerpproces met de omgeving wordt komende maand een informatieavond georganiseerd waarbij het ontwerp samen met de werkgroep aan de bewoners en ondernemers van Almere Poort wordt gepresenteerd. De komende periode zal er gewerkt worden aan het inrichtingsplan waarna de werkzaamheden worden voorbereid voor aanbesteding en uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2018 in uitvoering gaan en eind 2018 zijn gerealiseerd.

Meedenken over vrijliggend fietspad in de Achillesstraat

Mei 2017

Op en na de informatieavond van 18 april 2017 hebben een aantal inwoners van Almere Poort zich  opgegeven om mee te denken over de inpassing van een fietspad in de Achillesstraat. 

Op donderdag 18 mei, woensdag 31 mei en maandag 19 juni worden werksessies gehouden om samen met bewoners te kijken hoe het beste een vrijliggend fietspad ingepast kan worden in de Achillesstraat - Duitslandstraat. 

De bewoners gaan samen met de gemeente op zoek naar de beste oplossing om het fietspad in te passen in het bestaande gebied. Dit doen wij door het inzichtelijk maken van de gevolgen van bepaalde oplossingen en deze onderling met elkaar te vergelijken met het doel om te komen tot een gezamenlijk voorkeursoplossing.   

Werksessies

Werksessie 1 
In groepjes zoeken naar oplossingen.
Gezamenlijk bespreken oplossingen.
Bepalen varianten.
Uitwerken varianten gemeente.

Werksessie 2 
Resultaten uitwerking varianten.
Bepalen voorkeursvariant.
(besluiten extra ontwerpslag)

Werksessie 3 
Presenteren ontwerp.
Resultaten extra ontwerpslag en maken keuze. 
Planning. 

Bepalen ontwerp                     mei – juli 2017
Besluitvorming                        aug – sept 2017
Informatieavond                      okt 2017
Voorbereiden                           nov 2017 – maart 2018
Uitvoering werkzaamheden     mei – okt 2018 

Er zijn inmiddels tijdelijke maatregelen genomen: 

• Drempels
• Eenduidige voorrangssituatie
• Afsluiten voor vrachtverkeer
• Vrijliggend voetpad Achillesstraat - Cascadepark
• Hekjes kruispunt Europalaan – Duitslandstraat
• Plaatsen ‘smiley’-bord 

Informatiebijeenkomst Achillesstraat 18 april 2017

Op dinsdag 18 april is er een informatiebijeenkomst in de Sterrenschool De Ruimte aan het Nimfenplein 1 over de inpassing van een vrijliggend fietspad aan de Achillesstraat, de voortgang van het proces en de globale planning. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het proces toegelicht om samen met bewoners van Almere Poort tot een ontwerp te komen voor de inpassing van het vrijliggend fietspad. 

Vrijliggend fietspad Achillesstraat

Na de uitkomst van meerdere onderzoeken en gesprekken met omwonenden over de veiligheid op de Achillesstraat, heeft de gemeente eind 2016 besloten een vrijliggend fietspad te realiseren langs de Achillesstraat en Duitslandstraat. Dit betekent een herinrichting van de bestaande situatie op verschillende delen van de hoofdfietsroute (Homeruskwartier, Cascadepark en Europakwartier). 

Op de avond zijn er twee mogelijkheden om de presentatie bij te wonen (programma is gelijk): 

van 19.00 tot 20.00 uur - (inloop vanaf 18.45 uur) of van 20.00 tot 21.00 uur - (inloop vanaf 19.45 uur). 

Meedenken

Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst zijn, maar wilt u ook meedenken over de Achillesstraat? Geef u dan uiterlijk vrijdag 28 april op via www.almere.nl/contactformulier onder vermelding van ‘Achillesstraat’.  


Tijdelijke maatregelen en planproces inrichting Achillesstraat

16 februari 2017

Er zijn de afgelopen periode een aantal tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid op de Achillesstraat te verbeteren. Hieronder leest u het verdere proces naar de uitvoering van de definitieve maatregelen. 

Vrijliggend fietspad naast Achillesstraat

Na de uitkomst van meerdere onderzoeken en gesprekken met omwonenden over de veiligheid op de Achillesstraat, heeft de gemeente eind 2016 besloten een vrijliggend fietspad te realiseren langs de Achillesstraat en Duitslandstraat. Dit betekent een herinrichting van de bestaande situatie op verschillende delen van de hoofdfietsroute (Homeruskwartier, Cascadepark en Europakwartier). Gezien de complexiteit van deze herinrichtingsopgave en het benodigde planproces duurt het nog enige tijd voordat de herinrichting van de Achillesstraat een feit is. Om de verkeerssituatie op de Achillesstraat op korte termijn te verbeteren is in samenspraak met bewoners en ondernemers - in een gezamenlijke werkgroep - een aantal tijdelijke maatregelen bepaald.

Tijdelijke maatregelen

Een aantal van de tijdelijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd:

- Extra drempels op diverse locaties: 
  - Op de Europalaan, net voor het kruispunt met de Duitslandstraat; 
  - Duitslandstraat net voor het kruispunt met de Europalaan; 
  - Duitslandstraat nabij de brug met het Cascadepark; 
  - Achillesstraat, waar voorheen de wegversmalling zat. 
- Eenduidige voorrangssituaties op de Achillesstraat. 
- Afsluiting voor doorgaand vrachtverkeer.

Daarnaast worden er de komende weken nog de volgende tijdelijke maatregelen uitgevoerd: 
- Voetpad aan de noordzijde op enige afstand van de rijbaan; 
- Hekjes op het kruispunt Europalaan/Duitslandstraat om de opvallendheid van het kruispunt te vergroten;
- Plaatsen van een ‘smiley’-bord om mensen te wijzen op de snelheid die men rijdt.

Planproces definitieve maatregelen

In de komende periode werkt de gemeente de plannen voor de herinrichting van Achillesstraat in samenspraak met bewoners en ondernemers verder uit. Afhankelijk van hoe het proces verloopt is de planning dat er in de zomer een definitief ontwerp ligt wat verder wordt uitgewerkt tot technische bestekken. Voorjaar 2018 kan dan de uitvoering beginnen.

Over fietsstraat en spitsafsluiting

Foto PoortNieuws

Maart 2016

Vanuit het Homeruskwartier loopt de Achillesstraat door naar het Europakwartier. De Achillesstraat was geruime tijd een bouwweg. Daarnaast werd de Achillesstraat steeds drukker met fietsverkeer en autoverkeer, het ‘sluipverkeer’ naar de A6. Dit leidde met name in de ochtendspits tot onveilige situaties. De Achillesstraat was dringend toe aan vervanging gezien de slechte staat, daarbij werd tevens een ontwerp gemaakt ter bevordering van de veiligheid. In het ontwerpproces zijn verschillende varianten onderzocht, variërend van volledig afgesloten voor autoverkeer tot eenrichtingsverkeer tot een variant met, gescheiden fietspad. 

Fietsstraat

De gemeente heeft besloten om de Achillesstraat open te houden voor auto’s. Er waren verschillende varianten om de straat in te richten, met nader beschreven de voor- en nadelen van elke variant. Er is toen besloten om de Achillesstraat in te richten als fietsstraat met een spitsafsluiting. Vervolgens is het plan verder uitgewerkt om over te gaan naar uitvoering. 

Bezwaarschriftencommissie

Februari 2015 is er een brief uitgegaan over de beoogde inrichting en dat deze spoedig werd uitgevoerd. En in maart 2015 is een brief gestuurd dat er voor spitsafsluiting een verkeersbesluit genomen moest worden en dat men hier formeel bezwaar op kan maken. In de tussentijd is de fietsstraat aangelegd gezien de slechte staat van de straat. Voordat de spitsafsluiting gerealiseerd kan worden, moet eerst de bezwarenprocedure afgewacht worden. Op het verkeersbesluit zijn twintig bezwaren ingediend en in behandeling genomen door de bezwaarschriftencommissie. 

De bezwaarschriftencommissie heeft iedereen gehoord en vervolgens haar advies uitgebracht. Dit advies luidt als volgt:

“De bezwaarschriftencommissie is van oordeel dat de gemeente in redelijkheid tot de aan het verkeersbesluit ten grondslag gelegen belangenafweging heeft kunnen komen en het besluit tot plaatsing van de dynamische paal mogen nemen, teneinde de veiligheid van het (hoofdzakelijk schoolgaande) fietsverkeer te verhogen. De commissie adviseert het besluit in stand te laten. Wel adviseert de commissie de tijdsperiode van de geslotenverklaring te wijzigen naar: geslotenverklaring van 7.30 uur tot 9.00 uur.

Tevens geeft de bezwaarschriftencommissie in overweging aan de gemeente mee de voorgenomen verkeersafsluiting enkele maanden ‘on hold’ te zetten en de verkeerssituatie  gedurende deze periode nauwlettend te volgen, omdat in de Achillesstraat recentelijk verkeersremmende maatregelen zijn getroffen. Om vervolgens de noodzaak van de uitvoering van het genomen besluit opnieuw te bezien.”

Advies overgenomen

De gemeente heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat de gemeente de tijdsperiode van de spitsafsluiting wijzigt naar 7.30 uur tot 9.00 uur. De gemeente monitort eerst de komende zes maanden het effect van de recentelijk getroffen verkeersremmende maatregelen op de verkeersveiligheid om vervolgens de noodzaak van de spitsafsluiting te bezien. In deze monitoring worden ook de eventuele verkeerseffecten in de Odysseestraat en de Polluxstraat meegenomen.

Het advies van de bezwaarschriftencommissie inclusief het besluit van de gemeente hierop is eind november 2015 naar alle bezwaarmakers gestuurd. Ook zijn de bewoners van Almere Poort schriftelijk geïnformeerd over verkorting van de tijdsperiode van de (eventuele) spitsafsluiting en de monitoring van de verkeersremmende maatregelen voor een periode van zes maanden.

Wat is monitoring? 

Monitoring betekent dat wij gaan kijken hoe het verkeer zich ontwikkelt het komende half jaar. Wat is het effect van de inrichting zoals die nu buiten ligt? In maart 2014 heeft de gemeente een 0-meting gedaan. Zo had de gemeente een beeld hoe de Achillesstraat op dat moment gebruikt werd. De uitkomst van deze 0-meting was voor de gemeente aanleiding om tot het maatregelenpakket te komen zoals nu is aangelegd en de spitsafsluiting. 

Het komende half jaar tellen wij op twee momenten weer hoeveel verkeer gebruik maakt van de Achillesstraat. Wij weten dan ook hoe hard men rijdt, hoeveel fietsers er van de route gebruik maken en hoeveel auto’s en vrachtwagens er rijden. Tijdens het tweede telmoment wordt er ook een enquête gehouden. Fietsers en automobilisten worden dan naar hun ervaringen met de Achillesstraat gevraagd. Op basis van de twee tellingen en de uitkomsten van de enquête komt er een heroverweging of de Achillesstraat in de ochtendspits afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer of niet.

Communicatie en participatie

Bij aanpassingen voor de Achillesstraat spelen er veel tegengestelde belangen, zoals: 
- automobilisten die een binnendoor-route willen naar de A6, 
- het Almeerse principe dat het verkeer de wijk via de daarvoor bedoelde dreven verlaat, 
- de veiligheid van het fietsverkeer, 
- de leefbaarheid in de omgeving van de Achillesstraat en de Duitslandstraat door toenemende verkeersdrukte, 
- ontwerprichtlijnen en wetgeving, 
- fysiek-ruimtelijke mogelijkheden, 
- en financiële mogelijkheden.

Door al deze tegengestelde belangen is gekozen voor het informeren van alle inwoners van Almere Poort in de vorm van bewonersbrieven. De gemeente ziet dat de achterliggende overwegingen om tot de keuze van een fietsstraat met een spitsafsluiting te komen, niet volledig duidelijk zijn bij de bewoners en andere belanghebbenden. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor de bewoners en andere belanghebbenden nadat de resultaten van de monitoring beschikbaar zijn en voordat een beslissing genomen wordt of wij het genomen verkeersbesluit gaan uitvoeren. Wij berichten u hier later over.