Skip to content

Achillesstraat

Sinds de openstelling van de Achillesstraat in het Cascadepark wordt de Achillesstraat en de Duitslandstraat door de gebruikers als onveilig ervaren. Het was geruime tijd een bouwweg. Daarnaast werd de straat steeds drukker met fietsverkeer en autoverkeer. Dit leidde met name in de ochtendspits tot onveilige situaties.  De gemeente heeft in november 2016 toegezegd dat er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd op de route Achillesstraat - Duitslandstraat. Om de veiligheid op korte termijn te verbeteren, zijn begin 2017 een aantal tijdelijke maatregelen uitgevoerd.

De afgelopen periode heeft er een ontwerpproces plaatsgevonden waarbij de omgeving nadrukkelijk heeft meegewerkt aan het ontwerp voor de inpassing van het fietspad. Tijdens de informatieavond van 18 april 2017 hebben wij de aanwezigen gevraagd zitting te nemen in de werkgroep om samen met de gemeente te komen tot een ontwerp. In totaal hebben 13 bewoners zich aangemeld voor de werkgroep. Met de werkgroep zijn in totaal 3 werksessies georganiseerd. In de laatste sessie zijn wij gekomen tot een gezamenlijk ontwerp.

15 mei 2018 Inloopbijeenkomst definitieve ontwerpe vrijliggende fietspad

Benieuwd naar het definitieve ontwerp van het nieuwe vrijliggende fietspad langs de Achillesstraat en de Duitslandstraat? Kom dan naar de inloopavond op 15 mei 2018 tussen 19.00 en 20.30 uur in de Sterrenschool De Ruimte aan het Nimfenplein 1 in Homeruskwartier.

In het najaar van 2017 is het globale ontwerp gepresenteerd dat tot stand kwam met input van een klankbordgroep van bewoners. Op 3 april is op de algemene informatieavond van Almere Poort het concept inrichtingsplan gepresenteerd. Hierin is het ontwerp technisch uitgewerkt dat nodig is om het fietspad te kunnen aanleggen. Inmiddels zijn de laatste technische onderdelen gereed en vastgelegd in het definitieve inrichtingsplan.

Tijdens de inloopavond wordt het definitieve ontwerp van het nieuwe vrijliggende fietspad toegelicht. Deskundigen zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De verwachting is dat eind 2018 / begin 2019 gestart wordt met de aanleg van het fietspad.