Kreekbos Zuid

Bewoners denken mee over de plannen voor Kreekbos Zuid

Kreekbos Zuid is onderdeel van het totaalplan DUIN.  In DUIN staat het wonen in het landschap van duinen en bos met het strand dichtbij, centraal. Met de ontwikkeling van  dit deelgebied werken Amvest en de gemeente Almere verder aan het afmaken van deze populaire wijk. Bewoners van het aangrenzende deelgebied Zuiderduin denken in een klankbordgroep mee en adviseren Amvest over de planvorming van Kreekbos Zuid. Bewoners, Amvest en gemeente zijn gezamenlijk van mening dat de kwaliteit van Kreekbos Zuid behouden moet blijven. Hierin staat ook het zicht op het bos vanuit Zuiderduin.

Kreekbos Zuid in het ontwikkelingsplan Duin

Kreekbos Zuid heeft een oppervlak van circa 13,9 hectare. In het onderstaande kaartje is de begrenzing van het Kreekbos zuid indicatief weergegeven. Tussen Amvest en de gemeente is een aantal (ruimtelijke) afspraken gemaakt over de ontwikkeling / eindsituatie van het Kreekbos Zuid. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen als volgt:

  • Uitgeefbaar oppervlak: circa 2,6 hectare (19%);
  • Hoeveelheid bos in eindsituatie: circa 8 hectare (58%)
  • Hoeveelheid water in eindsituatie: circa 0,9 hectare (7%)
  • Het resterend oppervlak wordt ingevuld met paden, wegen, parkeerplaatsen, reserveringen voor kabels en leidingen, groenstroken en bermen.

In het ontwikkelingsplan DUIN van 2011 is voor het Kreekbos Zuid een indicatief programma genoemd van circa 60 grote kavels van elk circa 450 m2. Op basis van de huidige inzichten en marktsituatie wordt het woningbouwprogramma meer gedifferentieerd waardoor de locatie bereikbaar wordt voor een grotere doelgroep (vrije sector koop en huur). Op basis van de huidige inzichten zullen er circa 90 eengezinswoningen (met een gemiddeld kleiner kaveloppervlak) in het gebied worden gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een kleinschalig zorgcentrum in het gebied te ontwikkelen. Het totaal uitgeefbaar oppervlak blijft ongewijzigd.

Klankbordgroep

Voor de verdere uitwerking van het Kreekbos Zuid wordt een klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep (circa 5 à 6 personen) bestaat uit een afvaardiging van het bestuur van de Bewonersvereniging Zuiderduin en een aantal betrokken bewoners uit Zuiderduin. De klankbordgroep reageert op en adviseert over de verdere planvorming van Kreekbos Zuid dat zal resulteren in een verkavelingsplan.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is de wens van de bewoners aan de zuidrand van Zuiderduin om ook daadwerkelijk op bos te blijven uitkijken. Het verkavelingsplan wordt in een Algemene LedenVergadering (ALV) van de bewonersvereniging in het najaar van 2017 gepresenteerd aan alle bewoners van Zuiderduin.