Poort Oost en Duin

Voor de delen Poort Oost en Duin in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant. Voor de overige gebieden Poort West en Pampushout en Poort Buitendijks komen er aparte bestemmingsplannen.

Het concept bestemmingsplan voor dit deel van Poort heeft in mei 2017 ter inzage gelegen. Tijdens de drukbezochte inloopavond van 9 mei  2017 zijn reacties ingediend o.a. door de bewoners van Zuiderduin wat betreft wonen in Kreekbos Zuid. Samen met een klankbordgroep van bewoners heeft de gemeente met ontwikkelaar Amvest overleg gevoerd om samen tot een plan voor wonen in Kreekbos Zuid te komen. De klankbordgroep reageert op en adviseert over de verdere planvorming. Er wordt toegewerkt naar een verkavelingsplan waarbij de bewoners aan de rand van Zuiderduin ook daadwerkelijk op een bosstrook blijven uitkijken. De reacties van de bewoners van Zuiderduin en overige ingediende reacties verwerkt de gemeente in het ontwerp bestemmingsplan.

Deze versie van het bestemmingsplan ligt na bespreking in het college van Burgemeester en Wethouders en consultatie van de gemeenteraad vanaf 7 December 2017 ter inzage gelegd. Bewoners kunnen daarop reageren (via zienswijzen) bij de gemeenteraad. Kijk hier voor meer informatie over de ter-inzage-legging.

Wat houdt het plan in?

Woongebieden 
Voor de woongebieden van Duin en Stadstuinen is een globale bestemming ‘Woongebied’ opgenomen. In deze gebieden is een combinatie van wonen en bijbehorende voorzieningen mogelijk. 

  • Bouwregels: de regels van deze gebieden zijn afgestemd op de huidige standaard bouwregels die voor Almeerse bestemmingsplannen worden gebruikt.
  • Gebruiksregels. De Beleidsnota kleine bouw 2008 is verwerkt in de regels. Daarnaast is de toegestane erfbebouwing opgenomen.
  • Flexibiliteitsregels: er is afwijking mogelijk van diverse bouw- en gebruiksregels.

Olympiakwartier West (Zandpoort) 
Op 4 april 2017 is over de gebiedsontwikkeling in Olympiakwartier West, het verkavelings- en inrichtingsplan en de bebouwing, een inloopbijeenkomst gehouden. Voornemen is om hier in het najaar van 2017 te starten met de eerste woningbouw in Poort Oost.

Gemengde gebieden 
Voor de gebieden met gemengde functies, zijn verschillende bestemmingen ‘Gemengd’ in het bestemmingsplan opgenomen. Het toegestane gebruik en bouwmogelijkheden zijn hier afgestemd op het programma van het specifieke gebied. Het gaat om de gebieden:

in Poort Oost:

· toekomstig Stadsdeelcentrum Olympiakwartier Oost;
· overig Olympiakwartier Oost;
· het deel van Lagekant waar naast bedrijven ook maatschappelijke voorzieningen mogelijk zijn en
· het deelgebied De Voortuin 

in Duin:

· Duinkop Noord en Duinkop Zuid;
· Muiderduin;
· het gebied waar C-Smart is gevestigd;

Bedrijventerreinen 
Voor de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant zijn ‘Bedrijvenbestemmingen’ opgenomen. Hier is het toegestane gebruik uit het huidige bestemmingsplan overgenomen en aangevuld met de beleidsuitgangspunten uit de Gemeentelijke Visie Werklocaties. De bouwmogelijkheden zijn hier op hoofdlijnen vastgelegd en minder gedetailleerd als in het huidige plan.

Natuurnetwerk 
De bestemming Natuur is opgenomen voor het bestaande natuurnetwerk (Ecologische Verbindingszone) dat het Kromslootpark met Pampushout en verder gelegen natuurgebieden verbindt. Verder heeft een gebied tussen de infrastructuur bij de A6 waar beschermde orchideeën voorkomen ook een bestemming Natuur.

Archeologie 
Het plangebied is grotendeels vrijgesteld van archeologische verplichtingen. In het plangebied zijn twee scheepwrakken aanwezig die beschermd dienen te worden.

Aanduidingen op de plankaart, waar rekening mee moet worden gehouden

Er is diverse infrastructuur in het gebied waarmee rekening mee moet worden gehouden, zoals de dijk die een waterkeringsfunctie heeft. De bovengrondse hoogspanningsleiding, een ondergrondse hoogspanning en de Flevolijn waarmee uit een oogpunt van externe veiligheid rekening mee moet worden gehouden.

Geluid 
Er is een nieuw geluidonderzoek opgestart waarmee bij de realisering van geluidgevoelige bestemmingen rekening moet worden gehouden. Dit onderzoek is momenteel nog niet afgerond, maar zal wel bij het ontwerp bestemmingsplan gereed zijn. 

Concept milieueffectenrapport (m.e.r.) 
Vanwege de ontwikkelingen die in de drie bestemmingsplannen mogelijk worden gemaakt is een m.e.r. benodigd. De procedure m.e.r. is gestart, waarbij de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage heeft gelegen. Hier zijn zienswijzen over ingediend en de commissie m.e.r. heeft op 20 juli 2016 een advies uitgebracht over deze Nota. Deze zienswijzen en advies van de commissie worden betrokken bij de m.e.r..

De m.e.r. is momenteel nog in bewerking. De concept samenvatting is echter wel al bij het bestemmingsplan gevoegd. Evenals het geluidonderzoek gaat de m.e.r. met het ontwerp bestemmingsplan in procedure. 

Nieuws over bestemmingsplannen

Nieuws over de bestemmingsplannen is te volgen via gemeenteblad.almere.nl, de Staatscourant en in Almere Deze Week,  www.ruimtelijkeplannen.nl en www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. In de bekendmaking wordt aangegeven hoe en binnen welke periode u kunt reageren.

Blijf ook op de hoogte over vergunningen die zijn aangevraagd of afgegeven in uw omgeving via de vergunningenapp OmgevingsAlert Almere of de mailservice van Overheid.nl.